Synonyms for Thevetia:

n.

Thevetia (noun)
Genus Thevetia.
plant (noun)
Genus Thevetia.