Synonyms for Tesla:

n.

Tesla (noun)
Nikola Tesla.
person (noun)
Nikola Tesla.