Synonyms for Takilman:

n.

Takilman (noun)
takelma.
communication (noun)
takelma.