Synonyms for Proto-indo european:

n.

Proto-indo European (noun)
pie.
greek, persian, L, anglo-saxon, manx, latin, latinate, norse, Old English.