Synonyms for Praunus:

n.

Praunus (noun)
Genus Praunus.
animal (noun)
Genus Praunus.