Synonyms for Praha:

n.

Praha (noun)
prag, Czech Capital, prague.

Other synonyms:

Prag
prag.
Prague
prague.