Synonyms for Patrisib:

n.

patrisib (noun)
patrikin, patrilineal kin, patrilineal sib, agnate.