Synonyms for Nectarous:

adj.

delicious (adjective)
tasteful, ambrosial.

n.

nectarous (noun)
tasteful, ambrosian, ambrosial.

Other synonyms:

n.
ambrosial, ambrosian.