Synonyms for Maxostoma:

n.

Maxostoma (noun)
Genus Maxostoma.
animal (noun)
Genus Maxostoma.