Synonyms for Marri:

n.

marri (noun)
Eucalyptus Calophylla.
plant (noun)
Eucalyptus Calophylla.