Synonyms for Head ache:

n.

aggravation (noun)
headache.
head ache (noun)
cephalalgia, headache.
headache (noun)
cephalalgia.