Synonyms for Flush toilet:

n.

artifact (noun)
lavatory.
flush toilet (noun)
lavatory.