Synonyms for Evenki:

n.

evenki (noun)
tungus, tunguz, ewenki.
person (noun)
ewenki.

Other synonyms:

Ewenki
ewenki.
Tungus
tungus.
Tunguz
tunguz.