Synonyms for Deuteromycotina:

n.

Deuteromycotina (noun)
Fungi Imperfecti, Subdivision Deuteromycotina, Subdivision Deuteromycota, deuteromycota.

Other synonyms:

Fungi imperfecti
Fungi Imperfecti.
subdivision Deuteromycota
Subdivision Deuteromycota.
subdivision Deuteromycotina
Subdivision Deuteromycotina.