Synonyms for Despoilation:

n.

act (noun)
despoliation, spoil, spoilation, despoilment, spoliation.
despoilation (noun)
despoliation, spoil, spoilation, despoilment, spoliation.