Synonyms for Autoerotism:

n.

autoerotism (noun)
autoeroticism.