Synonyms for Adenomyosarcoma:

n.

adenomyosarcoma (noun)
Wilms' Tumor, Wilms Tumour, nephroblastoma, Embryoma Of The Kidney.
state (noun)
Wilms' Tumor, Wilms Tumour, nephroblastoma, Embryoma Of The Kidney.

Other synonyms:

Wilms' tumor
Wilms' Tumor.
Wilms tumour
Wilms Tumour.
embryoma of the kidney
Embryoma Of The Kidney.